Udruženje Obrtnika Sisak

Postani obrtnik

uosk

Postupci kod osnivanja obrta

 1. UDRUŽENJE OBRTNIKA SISAK ili OBRTNIČKA KOMORA SMŽ: PROVJERITI STRUČNU SPREMU ZA OTVARANJE OBRTA (U Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima NN 42/2008). Za različita zanimanja potreban je ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema
 2. U UREDU DRŽAVNE UPRAVE, ODJELU ZA GOSPODARSTVO podnijeti prijavu za otvaranje obrta (liječničko uvjerenje Medicine rada, završna svjedodžba, ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu, te naziv budućeg obrta); Ovisno o djelatnosti kod nekih (trgovina, ugostiteljstvo, promet, pogrebnička djelatnost, dadilje) potrebno je ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije prije početka rada.

TROŠKOVI: 250 kuna – upravna pristojba i 20 kuna biljega

 1. Izraditi pečat obrta (potrebna preslika rješenja o upisu u obrtni registar)

TROŠKOVI: 150-200 kuna – izrada pečata

 1. Sa rješenjem o otvorenom obrtu s početkom rada javiti se u poslovnu banku i otvoriti poslovni žiro račun (potrebna preslika rješenja, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice)
 2. Na šalter HZMO (može i elektronskim putem) potrebno je predati:
 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M11P) i
 • Prijava o početku osiguranja ( Tiskanica M-1P)

Potrebni dokumenti na uvid: original rješenja o obrtu, osobna iskaznica i OIB

 1. Na šalter HZZO (može i elektronskim putem) potrebno je predati Prijavu (Tiskanica 1)
 2. Prijava u registar poreznih obveznika (obrazac RPO kom 2, preslika rješenja o upisu u obrtni registar, izjava o dugotrajnoj imovini, najmu poslovnog prostora, izjavom tko vodi poslovne knjige i da li imate uposlenih djelatnika, obrazac P-PDV prijava u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ako želite biti u sustavu PDV-a)

Obavezni mjesečni doprinosi obrtnika za 2018. koji plaćaju porez na dohodak  (osnovica 5.213,00) su:

 • Doprinos za MIO I. stup 15%   781,95
 • Drugi za MIO II. stup 5%   260,65
 • Doprinos za zdravstveno 15%   781,95
 • Doprinos u slučaju ozljede na radu 0,50%   26,07
 • Doprinos za zapošljavanje 1,70%   88,62
 • ______________________________________________
 • Ukupno za doprinose  939,24
 1. Obvezni mjesečni doprinosi obrtnika za 2018. koji porez plaćaju u paušalnom iznosu (osnovica 3.208,00)
 • Doprinos za MIO I. stup 15%  481,20
 • Drugi MIO 2. stup 5%  160,40
 • Doprinos za zdravstveno 15%  481,20
 • Doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,50% 16,04
 • Doprinos za zapošljavanje 1,70%   54,54
 • _______________________________________________
 • Ukupno za doprinose 193,38

 

Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti

Porezni obveznik

Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

– da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost

– da u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvario ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn).

Ukoliko tijekom poreznog razdoblja prestanu postojati uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o plaćanju paušalnog iznosa i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obveza vođenja poslovnih knjiga).

 

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog dohotka

Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost utvrđuje se:

 1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,
 2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,
 3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.
 4. u iznosu 34.500,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna.
 5. u iznosu 45.000,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

Godišnji paušalni dohodak predstavlja godišnju poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza kako slijedi.

UKUPNI PRIMICI GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
od 0,00 do 85.000,00 12.750,00 1.530,00 kn
od 85.000,01 do 115.000,00 17.250,00 2.070,00 kn
od 115.000,01 do 149.500,00 22.425,00 2.691,00 kn
od 149.500,01 do 230.000,00 34.500,00 4.140,00 kn
od 230.000,01 do 300.000,00 45.000,00 5.400,00 kn

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, primjenom porezne stope od 12% sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Uz to rješenjem se utvrđuje i iznos mjesečnog paušalnog prireza porezu na dohodak temeljem sjedišta obveznika te rokovi plaćanja.

Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razlika za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu.

Paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Obrtnici koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara, na potpomognutim područjima I skupine i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.

 

Poslovne knjige i evidencije

Obrtnik-paušalist ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu-Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem. Također, za svaku isporuku i obavljenu uslugu dužan je izdati račun propisanog sadržaja (računi moraju sadržavati najmanje podatke o izdavatelju, nadnevku izdavanja računa, broju računa, nazivu robe ili usluge, jediničnoj cijeni i ukupnom iznosu računa). Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje ostvarenog prometa u obrascu KPR. Napominjemo da su obrtnici paušalisti koji račune naplaćuju gotovinom, u obvezi izdavati račune putem fiskalnih naplatnih uređaja od 1. srpnja 2017. godine, temeljem zadnjih izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Ukoliko je riječ o obrtniku koji zapošljava radnika, za radnika je obvezan voditi evidencije propisane za isplatu plaće i ostale propisane evidencije iz oblasti radnih odnosa.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrditi će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju te će mu se, prema potrebi, izdati novo rješenje za buduća razdoblja, s razlikom za uplatu ili povrat poreza za prošlo porezno razdoblje. Ono se podnosi najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine.

 

Komorski doprinos

Obrtnici koji su prvi put registrirali obrt oslobođeni su plaćanja komorskog doprinosa za prvu godinu.

Komorski doprinos u paušalnom iznosu tijekom 2018. godine iznosi 76,00 kn mjesečno.

Komorski doprinos se plaća kvartalno u paušalnom iznosu od 228,00 kn sljedećih datuma: 25. veljače, 31. svibnja, 31. kolovoza te 30. studenog.

 

Preuzmite vodič za poslovanje u obrtu klikom na LINK.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide