Udruženje Obrtnika Sisak

Statut U.O. Sisak

uosk

Logo UOSK

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

OBRTNIČKA KOMORA

SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

UDRUŽENJE OBRTNIKA SISAK

 

STATUT

UDRUŽENJA OBRTNIKA SISAK

 

-pročišćeni tekst-

 

Sisak, 4. travnja 2017.

 

Temeljem članka 73. Zakona o obrtu („Narodne novine“ br. 143/13)  i članka 63. Statuta Hrvatske obrtničke komore  (NN 106/2014) Skupština Udruženja obrtnika Sisak na  sjednici održanoj 21. studenog 2014. godine utvrđuje i donosi pročišćeni tekst Statuta  Udruženja obrtnika Sisak koji obuhvaća Statut usvojen na sjednici Skupštine Udruženja obrtnika Sisak od 21. studenoga 2014., Odluku o izmjenama Statuta Udruženja obrtnika Sisak usvojenu na  sjednici od 21. studenoga 2014., Odluku o izmjenama Statuta Udruženja obrtnika Sisak usvojenu na  sjednici od 4. travnja 2017.

 

S  T  A  T  U  T
UDRUŽENJA OBRTNIKA

Sisak

– pročišćeni tekst –

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se zadaće i poslovi Udruženja obrtnika Sisak(u daljnjem tekstu: Udruženje), a osobito:

 • sadržaj rada,
 • organizacija i teritorijalni obuhvat Udruženja,
 • ostvarivanje interesa članova u Udruženju
 • prava, obveze i odgovornosti članova,
 • postupak donošenja Statuta i drugih općih akata,
 • način upravljanja Udruženjem
 • tijela Udruženja,
 • stručna služba,
 • zastupanje i predstavljanje Udruženja,
 • oblici organiziranja i rada u jedinstvenom komorskom sustavu
 • sadržaj i oblici suradnje s tijelima jedinica lokalne samouprave i drugim organizacijama,
 • javnost rada i informiranje i
 • način financiranja i osiguranja sredstava za rad Udruženja.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

 

Članak 2.

Udruženje je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu (u daljnjem tekstu: Zakon) obavljaju obrt i ostalih članova Udruženja.

Udruženje promiče obrt i obrtništvo, usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području Grada Siska i općina Lekenik, Sunja i Martinska Ves.

 

Članak 3.

Obvezni članovi Udruženja su:

 • obrtnici koji imaju sjedište obrta na području teritorijalnog obuhvata Udruženja,
 • trgovci pojedinci koji obavljaju obrt sa sjedištem na području teritorijalnog obuhvata Udruženja.

Članstvo u Udruženju obrtnici stječu danom upisa u Obrtni registar, a trgovci pojedinci danom donošenja rješenja kojim nadležni županijski ured utvrdi da trgovac pojedinac udovoljava uvjetima iz Zakona.

Dobrovoljni članovi Udruženja su pravne i fizičke osobe koje se, sukladno Zakonu, učlane u Hrvatsku obrtničku komoru na temelju iskazanog interesa za članstvo, ako svojom djelatnošću promiču interese obrta i obrtništva.

Fizičke i pravne osobe koje iskažu interes za članstvo postaju članovi Udruženja  i područne obrtničke komore danom donošenja odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore o prijemu u dobrovoljno članstvo Hrvatske obrtničke komore.

Danom primanja u članstvo Hrvatske obrtničke komore, fizička i pravna osoba preuzima sva prava i obveze s osnova članstva u Udruženju, POK-u i HOK-u sukladno aktima Udruženja, POK-a i HOK-a.

Članstvo u Udruženju prestaje za obrtnike danom brisanja iz obrtnog registra, za trgovce pojedince danom brisanja iz odgovarajuće evidencije nadležnog županijskog ureda odnosno Ureda Grada Zagreba, a za dobrovoljne članove danom brisanja iz evidencije dobrovoljnih članova Hrvatske obrtničke komore temeljem odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.

Članovi Hrvatske obrtničke komore, obvezni i dobrovoljni, članovi su jedinstvenog komorskog sustava u skladu s Zakonom o obrtu.

 

Članak 4.

Udruženje je dio jedinstvenog sustava organiziranosti obrta  kojeg čine udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora.

Udruženje je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar udruženja obrtnika kojeg vodi Područna obrtnička komora. Skupština područne obrtničke komore potvrđuje odluku o ispunjavanju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika.

Udruženje je član Obrtničke komore Sisačko-moslavačke  županije.

Udruženje se u pravnom prometu koristi nazivom, a može se koristiti i skraćenim nazivom.

Naziv Udruženja je: Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije Udruženje obrtnika Sisak.

Skraćeni naziv Udruženja je: Udruženje obrtnika Sisak.

Članak 5.

Sjedište Udruženja je u Sisku, Stjepana i Antuna Radića 8b.

Članak 6.

Udruženje ima svoj pečat okruglog oblika sa tekstom po rubu kruga: Udruženje obrtnika Sisak, a u sredini je zaštitni znak Hrvatske obrtničke komore.

Korištenje pečata može se urediti posebnom odlukom Upravnog odbora Udruženja kojom se određuje broj pečata, veličina i namjena, način korištenja, ovlaštenja za korištenje pečata i mjere čuvanja.

Zaštitni znak Udruženja obrtnika Sisak je okruglog oblika, a u sredini je amblem. Unutar amblema su ucrtane 3 stilizirane kule Starog grada. Na sredini amblema se nalazi ruka koja drži simbole sredstava rada obrtnika – kist za ličenje i mehaničarski ključ. Ispod ruke  je stilizirani prikaz cigle Starog sisačkog mosta.

 

 1. SUDJELOVANJE U OBAVLJANJU JAVNIH OVLASTI

Članak 7.

Udruženje sudjeluje u obavljanju javnih ovlasti HOK-a sukladno Zakonu i drugim propisima.

Akti koje HOK-a izdaje u obavljanju javnih ovlasti jesu javne isprave.

Na potvrde i druge javne isprave koje izdaje HOK u obavljanju javnih ovlasti može se izjaviti prigovor odnosno žalba sukladno aktima Hrvatske obrtničke komore.

Udruženje može izdavati potvrde, uvjerenja i sl. o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

 

III.        ZADACI I POSLOVI UDRUŽENJA

Članak 8.

Zadaci Udruženja jesu da na svom području:

 1. promiče obrt i obrtništvo:
 • informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu
 • osnivanjem pravnih osoba za izvršavanje zadaća Udruženja u vlasništvu ili suvlasništvu Udruženja
 • sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika i prava usklađenih s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog obrtništva,
 • osnivanjem zaklada i fondacija;
 1. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
 2. razvija jedinstveni sustav organiziranosti obrta, u okviru zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom;
 3. usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave;
 4. pravodobno izvješćuje Područnu obrtničku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo na svom području i za obrtništvo Hrvatske
 5. Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava kao cjeline, Udruženje je obavezno dostavljati Područnoj obrtničkoj komori:
 • program rada
 • financijske dokumente i izvještaje sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore
 • te opće akte koje nadležna tijela Udruženja donose u području ovlasti koje su s Područne obrtničke komore prenesene na Udruženje
 1. omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,
 2. sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
 3. obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva , osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti;
 4. organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,
 5. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore,
 6. izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore te predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova
 7. promiče, razvija, unapređuje i njeguje kulturnu nematerijalnu i materijalnu baštinu obrtništva
 8. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Udruženje u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti obavlja poslove iz djelatnosti 94.11 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca, a može obavljati i slijedeće djelatnosti:

46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko

47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

52.29 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

56.21 Djelatnosti keteringa

56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

58.11 Izdavanje knjiga

58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

58.29 Izdavanje ostalog softvera

62.01 Računalno programiranje

62.02 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom

62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

63.12 Internetski portali

63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n

65.30 Mirovinski fondovi

68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

69.10 Pravne djelatnosti

69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

70.10 Upravljačke djelatnosti

70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja

70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

73.12 Oglašavanje preko medija

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n

78.20 Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

80.30 Istražne djelatnosti

82.11 Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

82.20  Djelatnosti pozivnih centara

82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

94.12 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

99.00 Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela.

Pored poslova i zadataka iz st. 1. i 2. ovog članka Udruženje obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga Područne obrtničke komore, a koje Područna obrtnička komora prenese na Udruženje.

Za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz područja ovlasti koje je Područna komora prenijela na Udruženje odgovoran je predsjedniku Komore predsjednik Udruženja.

Udruženje je dužno provoditi odluke tijela HOK-e i POK-e.

 

 1. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Članak 9.

Članovi Udruženja ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Udruženju.

Članak 10.

Prava  članova Udruženja jesu:

 1. aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijelima Udruženja,
 2. upravljati Udruženjem putem svojih predstavnika,
 3. sudjelovati u radu cehova i drugih oblika organiziranja u Udruženju,
 4. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Udruženju,
 5. predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Udruženja, sudjelovati u organiziranju savjetovanja i obavljati konzultacije,
 6. prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa obrtnika,
 7. davati, tražiti i primati izvješća te potrebne podatke vezane uz svoju gospodarsku aktivnost,
 8. sudjelovati u provedbi programa strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za potrebe obrtništva,
 9. pred Sud časti HOK-a iznositi slučajeve povrede dobrih običaja u obavljanju obrta,
 10. preko Udruženja, područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore surađivati s nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i nadležnim tijelima državne vlasti
 11. preko tijela Udruženja i POK-a predlagati tijelima HOK-a pokretanje inicijative za donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva
 12. razmatrati nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu
 13. koristiti se stručnom i drugom pomoći Udruženja iz njegovog djelokruga
 14. druga prava utvrđena Zakonom i ovim Statutom

 

Obveze članova Udruženja jesu:

 1. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela udruženja, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike komorskog sustava
 2. uredno podmirivati komorski doprinos
 3. druge obveze utvrđene Zakonom i ovim Statutom

Član Udruženja koji nije platio komorski doprinos, na način i u rokovima kako je to propisano Odlukom Skupštine Hrvatske obrtničke komore za dva tromjesečja, do posljednjeg dana drugog tromjesečja, ne može biti član tijela i radnih tijela u jedinstvenom komorskom sustavu.

Članovi Udruženja svoje aktivno i pasivno pravo da biraju i budu birani u tijela i radna tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i Hrvatske obrtničke komore ostvaruju osobno i ovo pravo ne mogu prenositi na druge osobe, osim pravnih osoba koji to pravo ostvaruju putem osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje pravne osobe upisane u Trgovački registar.

 

 1. SURADNJA S TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, TIJELIMA VLASTI I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Članak 11.

Udruženje u svom radu surađuje sa tijelima jedinicama lokalne samouprave u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće gospodarske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za obrtništvo, poduzetništvo te ukupno gospodarstvo jedinica lokalne samouprave.

Udruženje putem Područne obrtničke komore surađuje sa Županijom  i drugim institucijama koje djeluju na razini Županije.

Članak 12.

Putem POK-a i Hrvatske obrtničke komore Udruženje surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima državne uprave i organizacijama koje djeluju na razini države i to u:

 1. Predlaganju i pokretanju inicijative za donošenje zakona te drugih propisa i mjera koje se odnose na uvjete privređivanja i jačanja obrtništva i poduzetništva unutar ukupnog gospodarskog sustava,
 2. Razmatranju nacrta i prijedloga zakona te drugih propisa i mjera važnih za obrtništvo i poduzetništvo, te u davanju mišljenja, primjedaba i prijedloga kojima se uređuju radni uvjeti.
 3. U sudjelovanju kod utvrđivanja ciljeva i provedbi gospodarske politike,
 4. Sudjelovanju kao partner i potpisnik pri sklapanju ugovora, odnosno donošenja gospodarskih mjera koje se odnose u prvom redu ili isključivo na obrtništvo.

Članak 13.

Udruženje surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama gdje se primjena suvremenih i znanstvenih dostignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju obrtništva i poduzetništva.

Članak 14.

U interesu svojih članova, Udruženje može surađivati i povezivati se s ostalim udruženjima u Županiji, zemlji i inozemstvu i drugim asocijacijama, te organizirati različite oblike suradnje, o čemu izvještava Područnu obrtničku komoru.

 1. ORGANIZACIJA I TIJELA UDRUŽENJA

Članak 15.

Tijela Udruženja jesu:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.

Skupština ima 25 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova. Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštinu Udruženja su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna godine koja prethodi godini u kojoj se provode izbori.

Postupak i način izbora tijela Udruženja propisuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora Hrvatske obrtničke komore.

Sastav Skupštine Udruženja utvrđuje se Odlukom o kriterijima za provođenje izbora, koja mora biti usklađena s Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za Skupštinu Hrvatske obrtničke komore.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Udruženja moraju se provesti u godini u kojoj ističe njihov mandat, u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna.

Izbore za člana tijela kojemu je mandat prestao zbog nespojivosti funkcija iz stavka 5. članka 27.  i/ili stavka 2. članka 33. , nadležna Skupština dužna je provesti u roku od najviše 45 dana nakon izbora na nespojive funkcije.

Članak 17.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

 • ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,
 • nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.
 • gubitkom statusa člana Udruženja,
 • odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
 • ostavkom,
 • smrću.

Članak 18.

Skupština donosi:

 • Statut
 • Program rada
 • Financijski plan,
 • Odluku o kriterijima za provođenje izbora,
 • Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o održavanju konstituirajuće sjednice Skupštine,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
 • na prijedlog Upravnog odbora odluku o izboru revizora
 • odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a
 • odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti

Skupština odlučuje o:

 • prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • odluku o kupnji, prodaji i raspolaganju nekretninom
 • najznačajnijim pitanjima obrtništva,

Skupština imenuje i razrješava:

 • Predsjednika Udruženja,
 • Potpredsjednika Udruženja,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora.

Članak 19.

Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruženja.

Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:

 1. Nadzornog odbora
 2. Upravnog odbora
 3. Najmanje 1/3 članova Skupštine
 4. POK-e

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev pismeno obrazložiti.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Udruženja je dužan sazvati i održati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

Ako predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Skupštine  u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik Upravnog odbora odnosno pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Skupštine u naknadnom roku od 15 dana.

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, o raspisivanju izbora, financijskom planu, spajanju i osnivanju udruženja obrtnika te kod ponovnog odlučivanja o odlukama obustavljenim na prijedlog Predsjednika Udruženja, Područne komore ili HOK-a, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

VII.      UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Udruženje ima Upravni odbor.

Upravni odbor ima 9 članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i 2 člana po prijedlogu Predsjednika Udruženja.

Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan.

Članak 22.

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Udruženja, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, po potrebi drugi članovi Udruženja, te djelatnici stručne službe.

Članak 23.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i:

 • opozivom,
 • nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
 • gubitkom statusa člana Udruženja,
 • odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
 • ostavkom,
 • smrću.

Skupština može, na prijedlog Predsjednika Udruženja uz suglasnost Upravnog odbora opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on: krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Udruženja, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja.

Ako se opozove član Upravnog odbora, Skupština će, na prijedlog ceha ili predsjednika, imenovati novog člana kojem mandat traje do isteka mandata opozvanog člana.

Članak 24.

Upravni odbor radi u sjednicama, koje se održavaju prema potrebi.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja, Predsjednik Udruženja.

Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati i na zahtjev:

 • Nadzornog odbora,
 • Najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora pisano obrazložiti.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, Predsjednik Udruženja je dužan sazvati i održati sjednicu Upravnog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

Ako Predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora i/ili pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora u naknadnom roku od 15 dana.

Članak 25.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Za odluke čija primjena je obustavljena odlukom Predsjednika Udruženja sukladno čl. 37. ovog Statuta, odnosno sukladno ovlastima Predsjednika HOK-a ili Predsjednika područne komore, u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Članak 26.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
 • utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 • usklađuje međusobne interese cehova,
 • donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
 • predlaže rebalans financijskog plana Udruženja,
 • odlučuje o otpisu spornih potraživanja
 • na prijedlog predsjednika Udruženja odlučuje o sklapanju ugovora o radu tajnika Udruženja, odnosno o imenovanju tajnika Udruženja iznimno iz redova članova Udruženja,
 • odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
 • razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu,
 • imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
 • odlučuje o korištenju pokretnom i zakupu nepokretnom imovinom Udruženja
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
 • odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
 • donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela, radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
 • objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi Pravilnik o radu cehova,
 • rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja

Upravni odbor može svoje ovlasti iz stavka 1.ovog članka prenijeti na odbore, komisije ili druga radna tijela iz članka 48. ovog Statuta.

VIII.     NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština iz redova članova Udruženja, na prijedlog 1/5 članova Skupštine.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Predsjednik Nadzornog odbora Udruženja je ujedno i likvidator Udruženja.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora može prestati i:

 • opozivom,
 • nastankom okolnosti iz čl. 10. st. 3.,
 • gubitkom statusa člana Udruženja,
 • odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
 • ostavkom,
 • smrću

Članak 28.

Nadzorni odbor:

 1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,
 2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,
 3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
 4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Članak 29.

 • Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva predsjednik Udruženja.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, u sazivanju i vođenju sjednica Nadzornog odbora, zamjenjuje ga potpredsjednik.

Članak 30.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora, financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja najmanje jedanput godišnje kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i završni račun Udruženja.

Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može se prema potrebi koristiti uslugama stručnih službi i djelatnika izvan Udruženja.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

 1. PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Članak 31.

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja, a na prijedlog:

 • Upravnog odbora
 • 1/3 članova Skupštine

Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:

 • je član Udruženja
 • obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
 • je aktivna u tijelima Udruženja najmanje 4 godine
 • ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa
 • dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora Predsjednika Udruženja.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 32.

Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.

Članak 33.

Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.

Predsjedniku i potpredsjedniku Udruženja mandat može prestati prije roka na koji su imenovani:

 1. razrješenjem po Odluci Skupštine,
 2. nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
 3. ostavkom,
 4. gubitkom statusa člana Udruženja,
 5. odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
 6. smrću.

Članak 34.

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruženja može dati:

– Upravni odbor

– 1/3 članova Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja pobliže se uređuje postupak i način opoziva Predsjednika Udruženja.

Novi prijedlog za opoziv Predsjednika Udruženja o kojem je Skupština odlučivala ne može se pokrenuti unutar roka od 12 mjeseci.

Članak 35.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

 1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
 2. usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
 3. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,
 4. surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama
 5. raspoređuje sredstva unutar financijskog plana i naredbodavac je za njegovo izvođenje
 6. predlaže Upravnom odboru Udruženja sklapanje ugovora o radu s tajnikom Udruženja
 7. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Predsjednik Udruženja može svoje ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjedniku Udruženja pripada pravo na posebnu novčanu naknadu, po odluci Upravnog odbora Udruženja.

Članak 36.

Predsjednik Udruženja potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključivanju sudjeluje Udruženje.

Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

Članak 37.

Ako Predsjednik utvrdi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili nekog drugog tijela Udruženja suprotna zakonu ili ovom Statutu, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

Opći ili neki drugi akt iz stavka 1.ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Članak 38.

Predsjednik i tajnik Udruženja dužni su osigurati provedbu odluka tijela HOK-e, POK-e i Udruženja.

Članak 39.

Upravni odbor područne obrtničke komore, na prijedlog predsjednika područne obrtničke komore može pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika, odnosno tajnika udruženja obrtnika te zatražiti da, u roku od 30 dana, Skupština udruženja obrtnika glasuje o povjerenju predsjednika, odnosno tijelo udruženja obrtnika koje je imenovalo tajnika da glasuje o njegovom povjerenju:

 • ako predsjednik odnosno tajnik krše odredbe Statuta Komore, statuta područne obrtničke komore ili statuta udruženja obrtnika,
 • ako predsjednik odnosno tajnik ne provode odluke tijela Komore, područne obrtničke komore ili udruženja obrtnika,
 • ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima udruženja obrtnika temeljem predočenih dokaza,
 • ako se utvrdi nezakonitost u radu,
 • ako predsjednik odnosno tajnik svojom aktivnošću štete ugledu komorskog sustava.

U slučajevima iz stavka. 1. ovog članka predsjednik područne obrtničke komore dužan je izvijestiti Upravni odbor i predsjednika Komore u roku od 30 (trideset) dana od dana saznanja za navedene nepravilnosti.

Ukoliko predsjednik područne obrtničke komore ne predloži pokretanje postupka iz stavka 1. ovog članka, Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog predsjednika Hrvatske obrtničke komore pokreće postupke predviđene stavkom 1. ovog članka.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka predsjednik područne obrtničke komore može pokrenuti postupak pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Članak 40.

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog predsjednika Hrvatske obrtničke komore može donijeti odluku o raspuštanju skupštine i imenovanih tijela udruženja obrtnika te imenovati povjerenstvo za provođenje izbora i konstituiranje nove skupštine u slučaju:

–      nefunkcioniranja udruženja obrtnika,

–      nedonošenja programa rada i financijskog plana u propisanom roku,

–      neusklađivanja statuta udruženja obrtnika sa Statutom HOK-a,

–      ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima udruženja obrtnika temeljem predočenih dokaza,

–      neprovođenja odluka Suda časti HOK-a,

–      neprovođenja izbora u skladu s odredbama Statuta HOK-a, statuta područne obrtničke komore i statuta udruženja obrtnika.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka imenovano povjerenstvo preuzima sve ovlasti do konstituiranja skupštine odnosno imenovanja tijela u udruženju obrtnika.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predsjednik HOK-a može pokrenuti postupak pred Sudom časti HOK-a.

 1. TAJNIK UDRUŽENJA

Članak 41.

Udruženje ima tajnika.

Tajnik Udruženja je radnik u radnom odnosu temeljem ugovora o radu.

Ugovor o radu s tajnikom Udruženja sklapa se na osnovu odluke Upravnog odbora, na prijedlog Predsjednika.

Tajnik Udruženja mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava i imati najmanje VSS (diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) i 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima, ili VŠS (preddiplomski sveučilišni studij ili trogodišnji stručni studij) i 4 godine radnog iskustva, ili SSS i 5 godina radnog iskustva te biti osoba koja će organizacijskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao tajnika Udruženja.

Iznimno, Upravni odbor može odlučiti da se za tajnika Udruženja imenuje osoba iz redova članova Udruženja.

Članak 42.

Tajnik Udruženja odgovoran je za provedbu i izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Udruženja.

Tajnik Udruženja organizira rad tijela Udruženja, rukovodi radom stručnih službi prema svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Udruženja.

Članak 43.

Po ovlaštenju Predsjednika tajnik Udruženja osigurava provedbu financijskog plana i brine se o potrebi drugih sredstava, te zastupa Udruženje u imovinskim I drugim poslovima.

Članak 44.

Tajnik Udruženja osigurava koordinaciju rada između Udruženja i Područne obrtničke komore.

Tajnik Udruženja odgovara za svoj rad Predsjedniku Udruženja i Upravnom odboru.

 1. OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U UDRUŽENJU

CEHOVI

Članak 45.

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja, radi  usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, su cehovi.

Na razini Udruženja mogu se osnivati slijedeći cehovi:

 • ceh prijevoznika
 • ceh trgovaca
 • ceh ugostitelja i turističkih djelatnika
 • ceh frizera i kozmetičara
 • ceh proizvodnog obrta
 • ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
 • ceh cvjećara i vrtlara

Odluku o osnivanju novog ceha na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Upravni odbor Udruženja može odlukom osnovati sekcije u okvirima pojedinog ceha, na njegov prijedlog.

Organiziranost rada u cehovima i sekcijama je dobrovoljna.

Članak 46.

Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.

Predstavnici cehova zastupaju interese ceha u cehovima pri Područnoj obrtničkoj komori.

Organizacija i način rada cehova i sekcija, prava, obveze i odgovornosti članova uređuju se Pravilnikom o radu cehova kojeg donosi Upravni odbor Udruženja.

XII.      ODBORI I KOMISIJE

Članak 47.

Odbori su radna tijela Udruženja.

Odbori pripremaju materijale, elaborate, analize, stručne prijedloge i mišljenja od zajedničkog interesa Udruženja.

Komisije obrađuju i razmatraju pojedina pitanja iz područja rada Upravnog odbora, odnosno Skupštine.

Članak 48.

U cilju što kvalitetnijeg i stručnog rada tijela Udruženja Upravni odbor može osnovati stalne i povremene odbore, komisije i slično.

Članak 49.

Odbori, komisije i druga radna tijela su sastavljeni od 3 člana.

Način izbora i djelokrug poslova stalnih odbora i komisija, utvrđuje se Poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

Poslovnikom iz stavka 2.ovog članka utvrdit će se i način osnivanja povremenih odbora i komisija.

XIII      OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA

Članak 50.

Udruženje u skladu sa Zakonom i Statutom HOK-a i drugim propisima promiče, i sudjeluje u provedbi , obrazovanju i osposobljavanju za potrebe obrtništva i poduzetništva.

Članak 51.

Zadaci i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa POK-om, jesu:

 1. sudjelovanje u licenciranju obrta za stjecanje prava prijama naučnika u skladu s normativnim aktima HOK-a,
 2. pružanje pomoći POK-u u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i osposobljavanja, a osobito majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,
 3. sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja o programima majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev HOK-a,
 4. sudjelovanje u promidžbi i informiranju o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima školovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva,
 5. sudjelovanje u uspostavi sustava osiguranja kvalitete u provedbi praktične nastave i vježbi naukovanja u obrtničkim radionicama
 6. praćenje razvoja zanimanja u obrtništvu i predlaganje novih zanimanja,
 7. sudjelovanje u organiziranju praktične nastave i vježbi naukovanja i poduzimanje mjera za njihovo unapređenje
 8. sudjelovanje u organiziranju usavršavanja obrtnika koji primaju naučnike na praktičnu nastavu i vježbe naukovanje kroz seminare, susrete i sl.
 9. sudjelovanje u izgradnji sustava obrazovanja i osposobljavanja koje osigurava cjeloživotno učenje i mobilnost,
 10. sudjelovanje u formuliranju prijedloga o sudjelovanju cehova u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
 11. obavljanje drugih poslova i zadaća u skladu sa Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a, POK-a i Udruženja te drugim normativnim aktima i odlukama HOK-a.

Članak 52.

Zadaci i poslovi iz prethodnog članka ovog Statuta ostvarivat će se preko odgovarajućih službi ureda udruženja obrtnika i Komorskog ureda HOK-a u skladu sa Zakonom i aktima HOK-a.

XIV     SUD ČASTI  I CENTAR ZA MIRENJE HOK-a

Članak 53.

Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje Sud časti koji sudi članovima Hrvatske obrtničke komore, Područne obrtničke komore i Udruženja obrtnika.

Sud časti odlučuje o:

 • povredama dobrih običaja u obavljanju obrta,
 • oduzimanju privremeno ili trajno prava primanja učenika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja,
 • neizvršavanja obveza članova ,
 • povredama Statuta i
 • povredama drugih akata HOK-a, POK-a i Udruženja obrtnika.

Skupština Hrvatske obrtničke komore donosi Pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti HOK-a, te o postupku i mjerama koje on može izreći.

Članak 54.

Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje Centar za mirenje koji pruža usluge mirenja članovima HOK-a koji su u sporu s drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na način da jedan ili više nezavisnih izmiritelja pomažu strankama postići nagodbu o spornim pitanjima.

HOK, POK-ovi i udruženja obrtnika obvezni su svoje međusobne sporove povjeriti na rješavanje Centru za mirenje HOK-a prije pokretanja bilo kakvog sudskog ili drugog postupka za rješavanje istog.

Skupština Hrvatske obrtničke komore, u skladu s odredbama Zakona o mirenju, donosi Pravilnik kojim se uređuje rad Centra za mirenje HOK-a.

XV      POČASNI ČLANOVI UDRUŽENJA I PRIZNANJA UDRUŽENJA

POČASNI ČLANOVI UDRUŽENJA

Članak 55.

U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji ukupnog komorskog sustava, unapređenja obrta i obrtništva, Skupština Udruženja može na prijedlog Predsjednika Udruženja, 1/3 članova Skupštine i Upravnog odbora, izabrati počasnog doživotnog člana Udruženja.

Na isti način Skupština može izabrati i doživotnog počasnog Predsjednika Udruženja.

Odluku o izboru počasnih članova Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.

Počasni članovi Udruženja pozivaju se na svečane sjednice tijela Udruženja, a na poziv Predsjednika Udruženja mogu sudjelovati u radu i drugih tijela Udruženja. Počasni članovi Udruženja nemaju pravo odlučivanja.

U iznimnim slučajevima, ako počasni član odnosno počasni predsjednik svojim ponašanjem šteti ugledu Udruženja, Skupština Udruženja na prijedlog Suda časti može opozvati izbor za doživotnog počasnog člana ili doživotnog počasnog predsjednika.

PRIZNANJA UDRUŽENJA

Članak 56.

Skupština Udruženja Pravilnikom utvrđuje priznanja, njihovu vrstu, oblik i uvjete za njihovu dodjelu. Priznanja se dodjeljuju za posebne uspjehe na unapređivanju i razvoju obrtništva, poduzetništva i za posebno uspješan organizacijski rad u Udruženju.

Priznanja se mogu dodjeljivati pojedincu, članovima Udruženja i drugim organizacijama.

Odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor.

XVI     OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Članak 57.

Opći akti Udruženja jesu: Statut Udruženja, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Udruženja.

Opći akt potpisuje predsjednik Udruženja, osim akata Nadzornog odbora koje potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 58.

Prijedlog za donošenje Statuta, za njegove izmjene i dopune mogu dati Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Prijedlog iz stavka 1.ovog članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prijedlog prihvati, izrađuje nacrt prijedloga Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna,  te ga upućuje na javnu raspravu. Upravni odbor Udruženja određuje način vođenja i rok trajanja javne rasprave. Po okončanoj javnoj raspravi, Upravni odbor izrađuje konačni prijedlog Statuta Udruženja, odnosno njegovih izmjena i dopuna, koji upućuje Skupštini na usvajanje.

Članak 59.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči,a u koliko ih ima i na  web stranicama ili u službenim glasilima Udruženja .

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a samo kada je to opravdano, može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.

XVII    JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Članak 60.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

Javnost rada Udruženja ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 61.

Udruženje može osnivati svoja glasila posebnim aktom kojeg donosi Skupština Udruženja, a kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila te međusobna prava i obveze Udruženja i izdavača.

Članak 62.

Općim aktom Upravnog odbora Udruženja uređuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi njihove naravi i značaja bilo protivno interesu Udruženja i njegovih članova.

XVIII   STRUČNA SLUŽBA

Članak 63.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova može se osnovati Stručna služba.

Organizacija Stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Udruženja i raspoloživim sredstvima za rad Udruženja, te omogućiti stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih ovim Statutom i ostalim aktima Udruženja.

Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Stručne službe Udruženja odgovara tajnik Udruženja.

Organizacija Stručne službe utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor, a rad Stručne službe i provedbu njezinih zadaća nadzire Predsjednik Udruženja i Upravni odbor.

Članak 64.

Stručna služba naročito obavlja slijedeće zadatke:

 1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i poduzetništvo
 2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja
 3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja
 4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja

Članak 65.

Da bi se pružila stručna pomoć i određene poslovne usluge članovima Udruženja, u Udruženju se mogu, sukladno zakonu, osnivati posebni uredi, agencije i sl.

XIX     SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA

Članak 66.

Sredstva za rad Udruženja u jedinstvenom komorskom sustavu osiguravaju se iz:

 • obveznog doprinosa kojeg plaćaju svi članovi,
 • dobrovoljnog doprinosa članova i ostalih fizičkih i pravnih osoba,
 • naknada za usluge sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore o visini naknada za usluge jedinstvenog komorskog sustava,
 • prihoda od imovine,
 • te izvanrednih prihoda (darova, sponzorstva, donacije i drugih izvora).

Udruženje može obavljati usluge u djelatnostima kojima se stječe prihod sukladno zakonu, Statutu HOK-a, Statutu POK-a i ovom Statutu te posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje vrste djelatnosti.

Udruženje ne smije obavljati usluge radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako Udruženje ostvari višak prihoda nad rashodima u obavljanju djelatnosti, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje zadaće Udruženja i jedinstvenog komorskog sustava kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom HOK-a, POK-a i Udruženja obrtnika.

Udruženje nema pravo ostvareni višak prihoda nad rashodima kao dobit raspodjeljivati svojim osnivačima, članovima, članovima tijela, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su članovi obitelji (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članovima, članovima tijela i zaposlenima.

Članak 67.

Jedinstvenu osnovicu, način i rokove plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta donosi posebnom odlukom Skupština HOK-a.

Iz obveznog doprinosa kojeg plaćaju svi članovi jedinstvenog komorskog sustava financira se:

 • promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika pred državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta
 • promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za potrebe obrtnika i obrtništva
 • osiguravanje materijalno kadrovskih uvjeta za rad jedinstvenog komorskog sustava.

Članovi Udruženja dužni su redovito uplaćivati obvezni doprinos u visini i na način određen odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Zbog neplaćanja obveznog komorskog doprinosa iz stavka 1. ovog članka mora se pokrenuti postupak prisilne naplate, a Sud časti HOK-a može izreći jednu od propisanih mjera.

Iznose i način plaćanja dobrovoljnog doprinosa donosi posebnom odlukom Skupština HOK-a.

Iz dobrovoljnog doprinosa financiraju se dodatne usluge koje jedinstveni komorski sustav osigurava članovima pod povoljnijim uvjetima.

Visinu naknada za usluge koje pruža jedinstveni komorski sustav određuje odlukom Upravni odbor HOK-a.

Naknade za usluge naplaćuju se u skladu sa cjenikom.

Za ostvarivanje zajedničkih interesa većeg broja članova jedinstvenog komorskog sustava, Udruženje može pribavljati prihode od darova, sponzorstava i donacija od članova i ostalih fizičkih i pravnih osoba.

Članak 68.

Prihodi i rashodi Udruženja određuju se financijskim planom Udruženja koji donosi Skupština do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Ako Skupština do kraja tekuće godine ne donese financijski plan Udruženja, dužna je donijeti Oduku o privremenom financiranju Udruženja za prvo tromjesečje proračunske godine te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski plan Udruženja.

Odluka o privremenom financiranju Udruženja za prvo tromjesečje proračunske godine donosi se većinom glasova nazočnih članova skupštine Udruženja obrtnika.

Članak 69.

O financijskom poslovanju Udruženja podnosi se godišnji obračun Skupštini na prihvaćanje.

Udruženje je obavezno dostavljati Područnoj obrtničkoj komori dokumente iz stavka 6. članka 8. ovog Statuta u svrhu objedinjene dostave Hrvatskoj obrtničkoj komori dokumenata Udruženja obrtnika s područja Područne obrtničke komore.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja kao i raspolaganja sredstvima Udruženja.

Članak 70.

Financijsko poslovanje Udruženja obavlja se na način popisan zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju jedinstvenog komorskog sustava i Pravilniku o materijalno-financijskom poslovanju Udruženja te drugim općim aktima Udruženja.

XX      STATUSNE PROMJENE

Članak 71.

Spajanje udruženja obrtnika je osnivanje novog udruženja obrtnika na koje prelazi ukupna imovina dva ili više udruženja koja se spajaju.

Odluku o spajanju Udruženja donosi Skupština Udruženja   potvrđivanjem ugovora o spajanju, te donosi odluku o imovini Udruženja u trenutku spajanja.

Ugovor o spajanju sadrži obavezno nazive i sjedišta udruženja koja se spajaju, odredbe o prijenosu imovine, odredbe o preuzimanju prava i obveza, poslova, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, kadrova, sredstva za rad i financijskih sredstava, te naziv i sjedište novog udruženja obrtnika koje nastaje spajanjem.

U slučaju spajanja više udruženja u novo udruženje obrtnika pojedinačna imovina svakog udruženja mora biti utvrđena posebnom odlukom Skupštine i unosi se u Glavnu knjigu (financijska i materijalna imovina) novoosnovanog udruženja. Ukoliko dođe do razdvajanja udruženja koje je nastalo spajanjem više udruženja, odluci skupštine o razdvajanju prethodi odluka o izradi diobene bilance, koja se temelji na ranije unesenoj pojedinačnoj imovini svakog udruženja te kasnije preuzetim pravima i obvezama.

Udruženje obrtnika nastalo spajanjem dužno je u roku od 3 mjeseca od potvrđivanja ugovora o spajanju uskladiti organizaciju rada s Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava.

XXI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Svi akti Udruženja koji nisu u skladu sa ovim Statutom moraju se uskladiti sa odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana primjene ovog Statuta.

Postojeći akti koji nisu u suprotnosti sa Statutom HOK-a primjenjuju se do njihovog usklađenja vodeći računa o osnovnim odrednicama Zakona o obrtu, Statuta Hrvatske obrtničke komore i ovog Statuta.

Članak 73.

Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor Udruženja.

Članak 74.

Tijela Udruženja započet će s radom u sastavu propisanom na način iz članka 16., 21. i 27. ovog Statuta konstituiranjem Skupštine Udruženja po završetku izbora za izborno razdoblje 2014.-2019..

Članak 75.

Iznimno za izborno razdoblje 2014. – 2019 Skupština Udruženja može donijeti Odluku o raspisivanju i provođenju izbora u roku različitom od roka propisanog člankom 16. ovog Statuta.

Članak 76.

Danom početka primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruženja obrtnika Sisak od 2. ožujka 2004. te  izmjene i dopune Statuta od 4. travnja 2006.

Članak 77.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana kada ga potvrdi Hrvatska obrtnička komora.

 

U Sisku, 22. studenog  2016.

 

Ur. br.: 103/2-2016                                                                                 Predsjednica Udruženja obrtnika Sisak

Ivanka Čačić

 

 

SADRŽAJ:

 1. OPĆE ODREDBE 02
 2. SUDJELOVANJE U OBAVLJANJU JAVNIH OVLASTI 04

III. ZADACI I POSLOVI UDRUŽENJA     04

 1. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA 06
 2. SURADNJA S TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE, TIJELIMA VLASTI I DRUGIM

ORGANIZACIJAMA   07

 1. ORGANIZACIJA I TIJELA UDRUŽENJA 07

VII.  UPRAVNI ODBOR   09

VIII.  NADZORNI ODBOR 11

 1. PREDSJEDNIK UDRUŽENJA 12
 2. TAJNIK UDRUŽENJA 14
 3. OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U UDRUŽENJU 15

XII.      ODBORI I KOMISIJE   16

XIII      OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA  16

XIV     SUD ČASTI  I CENTAR ZA MIRENJE HOK-a  17

XV      POČASNI ČLANOVI UDRUŽENJA I PRIZNANJA UDRUŽENJA  17

XVI     OPĆI AKTI UDRUŽENJA    18

XVII    JAVNOST RADA UDRUŽENJA   18

XVIII   STRUČNA SLUŽBA  19

XIX     SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA    19

XX      STATUSNE PROMJENE    21

XXI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  21

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide