Upitnik o građevnom otpadu

u Programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.-2017., Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) navedena je kao odgovorni nositelj službene statistike za područje gospodarenja otpadom. Također, HAOP koordinira pripremu podataka za nacionalna izvješća i izvješća o provedbi propisa Europske unije iz područja gospodarenja otpadom.

Obavještavamo vas da su u tijeku aktivnosti prikupljanja podataka i izrade procjene količina građevnog otpada koji nastaje na području Republike Hrvatske. Aktivnosti provodi Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta HAOP “Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj”.

Molimo vas da do 14. studenoga 2016. godine ispunite Upitnik o građevnom otpadu, kojim se provodi istraživanje o proizvedenom građevnom otpadu za 2015. godinu za poslovne subjekte (pravne osobe i obrtnike).

Za popunjavanje Upitnika potrebno je 10 – 15 minuta, a za pristup Upitniku koristi se direktna internetska poveznica:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS6mmFFpCH_0aj1IDJjVSm3EkRYltOx3wwEMoZmP9eWYfuqw/viewform

Istraživanje o građevnom otpadu provodi se na temelju odredaba članaka 36. i 38. Zakona o službenoj statistici (NN br. 103/03, 75/09 i 59/12), u vezi s Modulom 5.03.02 Statistika otpada i opasnih tvari – Centar za podatke o otpadu Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. – 2017. (NN br. 69/13).

U skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici koje se odnose na povjerljivost statističkih podataka ‘povjerljivi podaci’ prikupljeni ovim istraživanjima službena su tajna i statistički povjerljivi te se objavljuju isključivo u zbirnome (agregiranom) obliku i služe isključivo za statističke svrhe.

S obzirom da istraživanje provodi Građevinski fakultet u Zagrebu, za sve dodatne informacije obratite se na mail: nina.stirmer@grad.hr ili br. telefona 01 4639 298. Odnosno, stručnoj službi HOK-a na mail: matija.duic@hok.hr, ili br. telefona 01/4806-626.

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com