Ugostitelja i turističkih djelatnika

Predsjednik ceha:

Sanjin Kramarić
tel:091/2692-999

e-mail:sanjin@cocktail.hr

Javni poziv za održavanje izbora u Cehovima Udruženja obrtnika Sisak

26.03.2018.

Sisak, 26.03.2018.

Ur.br:53 -2018.

                                                                         

Na temelju članka 18. Statuta Udruženja obrtnika Sisak i članka 3. Poslovnika o radu Skupštine  Udruženja obrtnika Sisak, Skupština Udruženja obrtnika Sisak na sjednici održanoj 22. ožujka  2018. godine donijela je

 

ODLUKU

O JAVNOM POZIVU ZA ODRŽAVANJE IZBORA U CEHOVIMA  UO SISAK

(mandatno razdoblje 2018.-2022.)

 I.

Sukladno članku 6. stavak 2. Odluke o kriterijima za provođenje izbora za tijela udruženja obrtnika Sisak za mandatno razdoblje 2018.-2022. izbori za predstavnike cehova u tijelima Udruženja obrtnika Sisak održati će se u prostorijama Obrtničke komore Sisačko moslavačke županije, Ante Starčevića 13, Sisak, kako slijedi:

  CEH DATUM ODRŽAVANJA IZBORA
1. Ceh cvjećara i vrtlara 24.04.2018. u   19:30 sati
2. Ceh frizera i kozmetičara 26.04.2018. u   19:30 sati
3. Ceh trgovine 03.05.2018. u   19:30 sati
4. Ceh prijevoznika 04.05.2018. u   19:30 sati
5. Proizvodno zanatstvo 15.05.2018. u   19:30 sati
6. Uslužno zanatstvo 18.05.2018. u   19:30 sati
7. Ceh ugostitelja i tur. djelatnika 22.05.2018. u   19:30 sati

 

II.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se objavom u medijima, web stranici i Oglasnoj ploči Udruženja obrtnika Sisak.

Predsjednica UO Sisak

Ivanka Čačić

 

ODLUKA O KRITERIJIMA  ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA TIJELA UDRUŽENJA OBRTNIKA SISAK ZA MANDATNO RAZDOBLJE

2018. -2022. GODINU

 

Ur.broj: 54-2018.

Datum: 23.03.2018.

 

 

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2018.-2022. i članka 16. Statuta Udruženja obrtnika, Skupština Udruženja obrtnika Sisak na sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine donijela je

 

 

 

O D L U K U

O KRITERIJIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA

ZA TIJELA UDRUŽENJA OBRTNIKA SISAK

ZA MANDATNO RAZDOBLJE  2018. – 2022.

Članak 1.

 

Skupština  Udruženja obrtnika Sisak (u daljnjem tekstu: Udruženje) ovom odlukom  utvrđuje kriterije izbora za članove tijela Udruženja obrtnika, za mandatno razdoblje 2018. – 2022..

 

Članak 2.

 

(1) Izbori za tijela Udruženja započet će održavanjem izbora za cehove 1. travnja 2018. godine, a završiti konstituiranjem Skupštine Udruženja, najkasnije do 30. rujna 2018. godine.

(2) Konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja održat će se 14.06. 2018. godine.

(3) Izbori se provode za:

– članove Skupštine Udruženja

– predsjednika Udruženja

– članove Nadzornog odbora Udruženja

– članove Upravnog odbora Udruženja

– potpredsjednike Udruženja

– predstavnike Udruženja u Skupštini Obrtničke komore Sisačko –moslavačke županije.

(4) Mandat članova tijela Udruženja u mandatnom razdoblju 2018.-2022. godine traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

 

Članak 3.

 

(1) Kandidati za članove tijela Udruženja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Udruženja i Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2018.-2022.:

 1. članstvo u HOK-u
 2. plaćeni obvezni komorski doprinos
 3. da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.

(2) Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije datuma početka izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela Udruženja.

(3) Trgovci pojedinci obvezni članovi HOK-a (čl 77. st.3 Zakona o obrtu) i pravne osobe dobrovoljni članovi HOK-a (čl 77. st. 5. Zakona o obrtu), za članove tijela Udruženja mogu kandidirati isključivo osobe koje su upisane u Sudski registar kao osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje.

(4) Na izbore za članove tijela Udruženja, u dijelu koji nije posebno propisan ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore.

 

Članak 4.

 

(1) Skupština Udruženja ima 25 članova.

(2) U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.

(3) Mandat članova Skupštine Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

 

Članak 5.

 

(1) Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

(2) Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštinu Udruženja su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna 2017. godine.

 

Članak 6.

 

(1) Kriteriji za izračun broja predstavnika cehova u Skupštini Udruženja određuju se razmjerno broju članova ceha u odnosu na broj članova Skupštine, izraženo postotkom.

(2) Primjenom kriterija iz stavka 1. ovoga članka, Skupština Udruženja u mandatnom razdoblju 2018.-2022. ima sljedeći sastav:

 

 

   

CEH

Broj članova

ceha

Broj predstavnika

u Skupštini

1. Proizvodno zanatstvo 92 12,53% 3
2. Uslužno zanatstvo 327 44,55% 11
3. Ugostiteljstvo i turizam 89 12,12% 3
4. Trgovina 101 13,76% 3
5. Prijevoz 51 6,94% 2
6. Frizeri 63 8,58% 2
7. Cvjećari i vrtlari 11 1,43% 1
  UKUPNO 734 99,91% 25

 

Članak 7.

 

(1) Prijedlog za izbor Predsjednika Udruženja može dati:

 • Upravni odbor ili
 • najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine Udruženja.

(2) Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika Udruženja mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata.

(3) Kandidat za Predsjednika Udruženja temeljem prijedloga ovlaštenog predlagača iz stavka 1. ovog članka podstavaka 1. dužan je kandidaturu s propisanom dokumentacijom i odlukom ovlaštenog predlagača dostaviti Izbornom povjerenstvu Udruženja najkasnije do 12.06. 2018. godine do 12,00 sati. Danom i vremenom dostave smatra se datum i vrijeme zaprimanja u Udruženju. Ako kandidata za Predsjednika Udruženja predlaže jedna trećina članova Skupštine Udruženja sukladno podstavku 2. iz stavka 1. ovog članka, kandidat za Predsjednika Udruženja kandidaturu s propisanom dokumentacijom predaje Izbornom povjerenstvu na konstituirajućoj sjednici Skupštine Udruženja, nakon verifikacije mandata članova Skupštine uz potpisnu listu jedne trećine (1/3 članova) Skupštine.

(4) Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:

 1. ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke
 2. obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
 3. je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama Udruženja najmanje 4 godina
 4. dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

(5) Kandidati za Predsjednika Udruženja moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa. Uredno podmirenim obvezama smatra se i dugovanje do 300,00 kuna, s time da komorski doprinos mora biti podmiren u potpunosti.

(6) Uvjeti iz članka 3. ove Odluke i stavaka 4. i 5. ovog članka, dokazuju se na način propisan člankom 13. ove Odluke te:

 1. da obavlja gospodarsku djelatnost najmanje šest godina – službenim izvatkom iz odgovarajućeg registra odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata
 2. da je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama jedinstvenog komorskog sustava najmanje 4 godine – potvrdom udruženja obrtnika ili područne obrtničke komore ili HOK-a
 3. da se protiv nje ne vodi kazneni postupak – sudskim uvjerenjem, uključivo i pribavljenim putem usluge e-Građani
 4. da ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa – potvrdom Porezne uprave ili ispisom Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave.

(7) Mandat Predsjednika Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

 

Članak 8.

 

(1) Upravni odbor Udruženja ima 9 članova.

(2) Upravni odbor čine 7 članova predstavnika cehova i 2 članova koji se biraju po prijedlogu Predsjednika Udruženja.

(3) Članove Upravnog odbora Udruženja verificira i imenuje Skupština Udruženja.

(4) Mandat članova Upravnog odbora Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

 

( 5) Udruženja obrtnika dužna su POK-u dostaviti odluku o izboru predsjednika udruženja najkasnije do 3. listopada 2018. godine.

 

Članak 9.

 

(1) Nadzorni odbor ima 3 člana.

(2) Članove Nadzornog odbora Udruženja imenuje Skupština Udruženja.

(3) Prijedlog za članove Nadzornog odbora može temeljem ispunjene potpisne liste dati jedna petina članova Skupštine Udruženja te priložiti dokumentaciju iz članka 13. ove Odluke.

(4) Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Udruženja.

(5) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na prvoj sjednici Nadzornog odbora.

(6) Mandat članova Nadzornog odbora traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

 

Članak 10.

 

(1) Skupština Udruženja imenuje 1 potpredsjednika Udruženja.

(2) Prijedlog za imenovanje potpredsjednika daje Predsjednik Udruženja s priloženom dokumentacijom iz članka 13. ove Odluke.

(3) Mandat potpredsjednika Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

 

Članak 11.

 

(1) Skupština Udruženja imenovat će tijela Udruženja (Predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor te potpredsjednike) na svojoj konstituirajućoj sjednici na način propisan Poslovnikom Skupštine Udruženja i ovom Odlukom.

(2) Na konstituirajućoj sjednici Skupština Udruženja bira i predstavnike Udruženja za Skupštinu Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije.

 

Članak 12.

 

(1) Kandidati za članove tijela Udruženja dužni su ispuniti izjavu o prihvaćanju kandidature i priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.

(2) Izjava o prihvaćanju kandidature mora sadržavati naziv tijela za koje se kandidira, ime i prezime kandidata, OIB, podatke o adresi sjedišta obrta, adresi na koju izabrani član tijela želi da mu se dostavljaju pismena, broj telefona, mobitela, telefax-a i e-mail adresu, IBAN žiro-računa.

(3) Uvjeti iz članka 3. ove Odluke, dokazuju se:

 1. da je član HOK-a i da nema privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno u zadnjih dvanaest mjeseci prije datuma početka izbora– službenim izvatkom iz Obrtnog registra za obrtnike, službenim izvatkom iz Sudskog registra za trgovce pojedince, odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata, ili odlukom o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore
 2. plaćeni obvezni komorski doprinos – potvrdom Porezne uprave odnosno ispisom podataka Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave ili ispisom podataka iz Preglednika obveznika plaćanja KD Obrtničkog registra ovjeren od tajnika Udruženja
 3. da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera sukladno članku 3., stavku 1., podstavku 3. – pisanom izjavom kandidata.

(4) Dokazi iz stavka 3. ovog članka ne smiju biti stariji od 30 dana.

 

Članak 13.

 

(1) Radi provedbe izbora Skupština Udruženja imenovat će  Izborno povjerenstvo posebnom odlukom.

(2) Izborno povjerenstvo sastoji se od 3 članova, koji imaju svoje zamjenike.

(3) Zadatak Izbornog povjerenstva je da pregleda dostavljenu dokumentaciju kandidata za izbore u tijela Udruženja.

(4) Predsjednik Izbornog povjerenstva Skupštini Udruženja na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o tome da li su kandidati za tijela dostavili izjave o prihvaćanju kandidature i dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.

 

Članak 14.

 

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti svaki kandidat i ovlašteni predlagač.

(2) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora mora se dostaviti Upravom odboru u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

(3) Upravni odbor Udruženja dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 2 dana od dana kada je prigovor zaprimljen. Odluka Upravnog odbora je konačna.

(4) Ako Upravni odbor, odlučujući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, poništit će izbore za tijelo Udruženja kod čijeg izbora su nepravilnosti nastale i odrediti rok u kojem će se sazvati izvanredna sjednica Skupštine Udruženja i ponoviti izbori za to tijelo.

 

Članak 15.

 

Sastavni dio ove Odluke čine obrasci izjava i potvrda potrebnih za provedbu izbora.

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik

Udruženja obrtnika Sisak

Ivanka Čačić

 

 

odluka o izbornom povjerenstvu

2018_OBRAZAC-1-UO_izvjesce_predstavnici_cehovi_za_SK-UO

2018_OBRAZAC-2-UO_izjava_prihvat_kandidatura_predsjednik_UO

2018_OBRAZAC-3A-UO_izjava_prihvat_kandidatura_tijela_UO

2018_OBRAZAC-3B-UO_izjava_prihvat_kandidatura_radna_tijela_UO

2018_OBRAZAC-4-UO_izvjesce_predsjednici_cehova_za_Upravni-odbor-UO

2018_OBRAZAC-7-UO_izjava_neizrecena_mjera_Suda_casti

2018_OBRAZAC-8-UO_izjava_podaci_suglasnost

2018_OBRAZAC-5C-UO_potvrda_aktivnost_u_tijelima_UO


2. Hrvatski festival hrane i vina 2014. godine – 3. do 5. travnja

07.03.2014.

festival_hrane_i_vina2. Hrvatski festival hrane i vina će se održati od 3. do 5. travnja 2014. godine u Sportskoj dvorani Arena Zagreb. Festival je organiziran u četiri kategorije – gastronomija, vinarstvo, cake&bake&chocolate i HoReCa – od kojih će svaka kategorija predstaviti najbolje što se trenutno može pronaći na tržištu.

Uz izlagački dio festivala, koji će ujedno biti i prodajni, 2. Hrvatski festival hrane i vina imat će izuzetno zanimljiv program poput cooking showova na dvije pozornice s najpoznatijim hrvatskim i inozemnim chefovima, brojnih kušaonica, na kojima će posjetitelji moći kušati sljubljene zalogaje s hrvatskim vinima te edukativnih radionica, na kojima će posjetitelji imati prilike saznati za svakog po nešto iz velike riznice eno-gastro znanja.

Jednako tako, Festival je mjesto za otvaranje poslovnih prilika i predstavljanje svojih proizvoda kako širokom tržištu, tako i specijaliziranim kupcima.

Na festival dolaze poznati chefovi: Renato Rizzardi iz restorana La Locanda di Piero, s Michellinovom zvjezdicom, i Janez Bratovž iz popularnog ljubljanskog restorana JB te Dino Galvagno, jedan od najistaknutijih hrvatskih chefova mlađe generacije, koji se ujedno nalazi na listi najboljih svjetskih kuhara. Tea Mamut i Petra Jelenić, velike slastičarske zvijezde, također će pokazati svoje umijeće.

Uz slogan „Kušajte ljubav na stolu“, mnoštvo zanimljivog sadržaja i dobre zabave, na jednom će se mjestu Hrvatska predstaviti kao eno-gastro destinacija.

Kontakti za prijavu nastupa i više informacija za zainteresirane izlagače:

HRVATSKI FESTIVAL HRANE I VINA, Busovačka 19, 10 000 Zagreb; telefon: 01/ 38 79 801, telefaks: 01/ 38 79 802, e-mail: info@festivalhraneivina.hr i internetska stranica: www.festivalhraneivina.hr.

Rok prijave 15. ožujak 2014.

Za dodatne informacije i pitanja u vezi sa sajmom, možete se obratiti i u Hrvatsku obrtničku komoru. Kontakt osobe su gospodin Dražen Horvat, telefon: 01/48 06 650; e-mail: drazen.horvat@hok.hr i mr. Anđelko Vojvoda, telefon: 01/48 06 661; e-mail: andjelko.vojvoda@hok.hr.

Prilozi:
1. Elektronička promidžbena brošura u vezi s 2. Hrvatskim sajmom hrane i vina 2014. 2. HFHV
2. Prijavni obrasci za nastup na 2. Hrvatskom sajmu hrane i vina 2014. HFHV Prijavnica 2014 HR

Knjiga žalbe više nije obavezna u ugostiteljstvu, ali…

22.07.2013.

S obzirom na Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 80/ 2013, prema kojima Knjiga žalbi više nije obvezna u ugostiteljstvu, ugostitelji trebaju uputiti potrošače na način podnošenja prigovora. Ovakvu obavijest je potrebno vidljivo istaknuti i uputiti potrošača o mogućem načinu podnošenja pisanih prigovora. U Obavijesti treba točno napisati da li će se pisani prigovor podnositi pisanjem u npr. „Knjigu žalbe“ , Knjigu prigovora, i sl., u poslovnom prostoru, ili će se moći uputiti putem pošte, telefaksa ili e-pošte s nužnim odgovorom na prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja istog. Pošto trebate imati i dokaz o slanju odgovora na prigovor – preporučamo slanje pošte s povratnicom, te čuvati pisane evidencije godinu dana.

knjigazalbe1

Ostale struke i izuzetak

Svaki obrtnik ujedno je i „trgovac“ u smislu Zakona o zaštiti potrošača, jer svaki obrtnik sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti. Tako širokim zakonskim tumačenjem svi obrtnici smatraju se „trgovcima“ od frizera, kozmetičara, postolara, auto servisera, zlatara, urara, plinoinstalatera, vodoinstalatera, ugostitelja, prijevoznika, taxista i sl.

Isto tako, pod pojmom «trgovca» u smislu ovog zakona smatraju se i osobe koje nastupaju u ime ili za račun „trgovca“. Pod time podrazumijevamo obrtnike koji za druge fizičke ili pravne osobe zaključuju pravne poslove o prodaji proizvoda i usluga / posredovanje nekretnina, financijskom inženjering, komisionoj prodaji, računovodstvenom servisu i sl. Sukladno navedenom obrtnici (navedene i dr. struke) dužni su poštivati odredbe Zakona o zaštiti potrošača, obavijestiti potrošače kako podnose prigovor i dr.

Izuzetak su turističke agencije, koje moraju imati istaknutu „Knjigu žalbe“.

Akademija vina – Sisak 04-2012

25.04.2012.

U svrhu educiranja ugostitelja na području grada Siska, sekcija ugostitelja Udruženja obrtnika Sisak, odlučila je tijekom godine održati niz edukacija s ciljem poboljšanja usluge i kvalitete rada ugostiteljskih objekata. Sekcija ugostitelja poslala je 50-ak poziva ugostiteljima na području grada Siska, a odazvalo se 9 ugostitelja sa 25 polaznika.
Prva i nizu takvih edukacija, Akademija vina, održana je dana 19.04.2012 u prostorima Doma obrtnika Sisak, S. i A. Radića 8. B, a obuhvaćala je širu edukaciju i podizanje kulture stola kao dijela opće kulture te promicanje kulture uživanja u vinu – navodi Agrokor vino. Polaznici Akademije naučili su pravilno konzumirati i uživati u vinima i njihovim čarima. Konzumirala su se vrhunska vina vinarija Vina laguna, Iločki podrum, Podrumi Belje, Pelješac … , gdje su polaznici imali priliku uz stručno vodstvo enologa Franje Francema dobiti smjernice oko prepoznavanja osnovnih svojstva i karakteristika vina.
Polaznici izjavljuju kako su se ugodno proveli i naučili istinski uživati u različitim bogatim okusima vina.
Za polaznike Akademije Mesnica Promes-Cvanciger je ustupila suhomesnate proizvode koji su dobrodošli nakon obavljenog tečaja.
Sekcija ugostitelja je uspjela organizirati ovakvu edukaciju bez ikakvih troškova, i sve je financirano od strane Agrokor vina i Promes Cvanciger.

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com