Sastanak stručnih suradnika za obrazovanje

Sastanak stručnih suradnika za obrazovanje područnih obrtničkih komora i Hrvatske obrtničke komore održan je 22. i 23. veljače, u prostoru Hrvatske obrtničke komore.

Na sastanku se raspravljalo o izmjenama Zakona o strukovnom obrazovanju te Zakona o obrtu, kao i o različitim segmentima suradnje u području strukovnog obrazovanja. Konkretno, predstavljen je rad dviju radnih skupina u kojima Hrvatska obrtnička komora sudjeluje te zaključci nakon regionalnih radionica koje su pod nazivom Mogućnosti unapređenja organizacije odgojno-obrazovnog procesa učenja temeljnog na radu u obrtničkim zanimanjima održane u Zagrebu, Varaždinu, Zadru, Puli i Đakovu.

Osim toga, predstavljeni su projekti Hrvatske obrtničke komore Erasmus + KA3 Uključite se u EP4A: europska partnerstva za naukovanje u sklopu kojeg je održana i radionica za izradu kriterija za odabir ambasadora naukovanja i dodjelu trademarka, zatim Erasmus + KA3 Master5: Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada te Erasmus + KA2 SeasonReady: Učenje na radnom mjestu za sezonske radnike u ugostiteljstvu. Predstavljen je i projekt Promocije poduzetništva 2017.-2019.

Uz projekte Hrvatske obrtničke komore, projekte u području promocije obrtničkih zanimanja predstavile su i stručne suradnice iz područnih obrtničkih komora Sisačko-moslavačke županije, Splitsko-dalmatinske županije, Primorsko-goranske županije i Zagreba.

Konačno, raspravljalo se o tekućoj problematici kao što je provedba ispita, informatička podrška te ostale aktivnosti u području obrazovanja.

10. susret prijevoznika

10. Susret prijevoznika u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, održat će se 15. i 16. ožujka 2018. godine, u Crikvenici (hotel Omorika).

Susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore značajna je manifestacija koja svake godine okuplja prijevoznike – obrtnike, ali i trgovačka društva, kao i ostale dionike u obavljanju prijevozničkih djelatnosti. Važnost ove manifestacije očituje se u činjenici da je to jedan od rijetkih događaja na kojem obrtnici – prijevoznici imaju mogućnost razmijeniti međusobna iskustva i što je još važnije, komentirati probleme s predstavnicima relevantnih institucija.

Na Susretu očekujemo izlaganje tema vezanih uz prijevoz robe u cestovnom prometu, prijevoz putnika u cestovnom prometu (autobusi), autotaksi prijevoz i male turističke brodare. Koncepcija samog susreta pruža priliku svim sudionicima da saznaju nove informacije bitne za struku, ali i mogućnost da iznesu najznačajnije probleme te da ponude svoje viđenje rješenja.

Temeljem dobrih iskustava s već održanih stručnih susreta, namjera nam je i ove godine organizirati raspravu s bitnim sudionicima iz prijevozničke djelatnosti, ali i s predstavnicima izvršne vlasti, kako bi se odvojilo dovoljno vremena za primjerenu raspravu i donošenje prijedloga rješenja i zaključaka o ključnim problemima, prilikama i smjeru razvoja ove djelatnosti.

Na ovogodišnjem 10. Susretu prijevoznika, kroz izlaganja i raspravu razmotrit će se aktualne teme vezane uz obavljanje prijevozničke djelatnosti s naglaskom na:

 

  • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
  • Zakon o sigurnosti prometa na cestama i svi pripadajući pravilnici
  • aplikacija za naručivanje taksi usluge
  • opći uvjeti poslovanja i cijene koštanja prijevoza
  • predstavljanje Direktiva za prijevoz i paketa mobilnosti
  • novi sistem naplate cestarina u Sloveniji
  • studija Prometnog fakulteta za sektor prijevoza putnika

„Stop radu na crno“ – upitnik

Kampanja koju je pokrenulo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava „Stop radu na crno“, počela je u siječnju ove godine. Cilj kampanje je doprinijeti smanjenju stope neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj te podizanje razine osviještenosti vezano uz problem neprijavljenog rada i sive ekonomije, kao i informiranje javnosti o posljedicama neprijavljenoga rada.

Nakon provedene medijske kampanje „Stop radu na crno“ Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pripremilo je Upitnik za procjenu razine osviještenosti javnosti o problemu neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj. Rezultati upitnika će dati pregled sadašnjeg stanja u Republici Hrvatskoj te pokazati koji su zahtjevi i prioritete navedeni.

Upitnik mogu ispuniti svi zainteresirani građani do 1. ožujka 2018. godine, putem linka Upitnik.

Radionica – Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska poljoprivredna komora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja organizira prvu u nizu od šest radionica na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja predstaviti Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Prva će se radionica održati u u Kino dvorani Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, u petak, 16. veljače u 10.00 sati.

Prijaviti se možete najkasnije do četvrtka, 15. veljače u 16.00 sati, putem prijavnice.

Radi kvalitetnije organizacije radionice molimo da dostavite pitanja u vezi primjene navedenog Zakona putem obrasca .

Zaprimljena pitanja objedinit će se i proslijediti nadležnim tijelima/predavačima koji će pripremiti službene odgovore i predstaviti ih na radionicama.

Tekst Zakona možete pronaći na ovoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_117_2703.html, a do sada postavljena pitanja i odgovore na njih, možete pročitati putem poveznice http://www.mps.hr/datastore/filestore/18/Odgovori_na_pitanja_ZNTP_MP_i_AZTN.pdf.

O održavanju ostalih najavljenih radionica pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

Naredba o uplatnim računima za 2018. godinu

U ‘Narodnim novinama’ broj 11/18 objavljena je Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini, koju je donio ministar financija.

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa od 1. lipnja 2014. godine u primjeni je isključivo IBAN konstrukcija transakcijskih računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

Tekst Naredbe i brojeve uplatnih računa u 2018. godini možete pročitati na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_11_260.html

Predstavljamo Obrtničku komoru Sisačko-moslavačke županije

Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije osnovana je 1995. godine, nakon Odluke Skupštine HOK-a od 21. prosinca 1994. godine, kojom su utemeljene županijske područne komore u sadašnjem ustroju i obliku. Na teritorijalnom području Komore trenutno djeluje 1960 obrtnika u četiri udruženja obrtnika: Udruženje obrtnika Sisak, Udruženje obrtnika Petrinja, Glina i Topusko, Udruženje obrtnika Novska i Udruženje obrtnika Kutina. Sjedište Komore je u Sisku.

Tradicija obrtništva na ovim prostorima datira još iz rimskih vremena. Stvarajući bratovštine, cehove, zadruge, mjesne organizacije i udruženja, obrtnici su se okupljali i neprekidno borili za bolje uvjete života, razvoj obrtništva i svoje mjesto u društvu. O tome posebno svjedoči podatak da je 1836. godine u Sisku osnovan i prvi obrtnički ceh, kao prva organizacija zanatstva u Sisku. Zanatstvo i trgovina se sve više razvijaju i postaju značajan gospodarski i društveni činitelja, a u Hrvatskoj se osnivaju prve trgovačko – obrtničke komore.

1

Sisačka Trgovačko-obrtnička komora konstituirana je 8. lipnja 1870. godine, a obuhvaćala je područje 1. i 2. banske, križevačke, đurđevačke, gradiške, brodske pukovnije, zatim područja gradskih općina Bjelovar, Brod, Kostajnica i Petrinja te utvrdu Ivanić. U okružju sisačke Trgovačko-obrtničke komore živjelo je tada 438.182 stanovnika.

Na 5. sjednici održanoj  25. ožujka od 2004. godine, Skupština Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije donijela je odluku kojom 8. lipnja proglašava svojim danom i zadužila Upravni odbor i druga tijela da se skrbe o dostojnom obilježavanju toga datuma.

Moto Komore istaknut je na zastavi prvog sisačkog obrtničkog ceha iz 1836. godine – „Zajedno smo jači“. Zastava se u izvornom obliku nalazi  u muzeju Grada Siska kao povijesna kulturna baština.

Predsjednik Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije je Adolf Cvanciger. Prostor Komore je u vlasništvu Komore. Komorski ured trenutno zapošljava tri radnika:

1. Nenad Joksimović –Tajnik Komore – sukladno Statutu rukovodi radom komorskog ureda i koordinira rad unutar ureda te se brine o izvršavanju programskih i statutarnih zadaća Komore.

2. Darija Šegović – Stručna suradnica za obrazovanje – tehnički provodi sve aktivnosti definirane javnom ovlasti Komore u poslovima obrazovanja (organizacija majstorskih ispita, ispita stručne osposobljenosti, licenciranje).

3. Sandra Bevanda – računovodstvo i financije – priprema i izvršavanje proračuna, priprema administrativnih i financijskih dokumenata, vođenje urudžbenog zapisnika, prijem i otprema službene pošte.

Godišnji obračun poslovanja obveznika poreza na dohodak za 2017. godinu

Porezna reforma značajno je izmijenila sadržaj propisa, čija je primjena započela početkom 2017. godine. To je uvelike utjecalo na oporezivanje dohotka u istoj godini.

Obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica i oporezivanje dohotka za 2017. godinu primjenjuju odredbe slijedećih poreznih propisa:

–           Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.)

–          Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/17.)

–          Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 115/16.)

–          Zakon o PDV-u (Nar. nov.,br. 115/16.)

Za prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu primjenjuju se odredbe tih novih propisa, odnosno Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Osim navedenih propisa, Ministarstvo financija svake godine izdaje i „Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak“.

Obračun godišnjeg poslovanja obrtnika za 2017. godinu sastoji se od nekoliko procesa koji proizlaze iz odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Možemo ih podijeliti na:

–          obračun amortizacije dugotrajne imovine

–          utvrđivanje poslovnih primitaka i izdataka i zaključivanje Obrasca KPI

–          utvrđivanje ostalih izdataka u vezi s poslovanjem obrtnika i slobodnih zanimanja

–          primjena poreznih olakšica i osobnih odbitaka.

Godišnja porezna prijava za 2017. godinu predaje se na novom obrascu DOH, odnosno na novom obrascu DOH-Z za poduzetnike koji djelatnost obavljaju u supoduzetništvu. Obrazac DOH-Z predaje se najkasnije do 31. siječnja 2018., a rok za podnošenje porezne prijave za 2017. godinu na Obrascu DOH istječe 28. veljače 2018. godine. Oba nova obrasca DOH i DOH-Z sastavni su dio Pravilnika o porezu na dohodak, a dostupni su i na web stranici HOK-a, u rubrici E-poslovanje obrtnika.

Sve o obračunu godišnjeg poslovanja obrtnika i o utvrđivanju godišnjeg dohotka od samostalne djelatnosti nalazi se u prilogu:

Dinamična floristička prezentacija Tihomira Koščaka

Valentinovo i Uskrs 2018. godine te vjenčana floristika” bile su vodeća tema cvjetne radionice/prezentacije 3. veljače 2018. godine u organizaciji Ceh cvjećara i vrtlara Udruženja obrtnika Sisak i Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije. Prezentaciju u prostoru Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije vodio je ugledni hrvatski florist Tihomir Košćak, vlasnik cvjetnog ateljea „Luna“ iz Koprivnice, dobitnik mnogobrojnih priznanja struke kao i nositelj nekoliko prvih mjesta na međunarodnim florističkim natjecanjima. Brojni posjetitelji uživali su u izvedbi cvjetnih instalacija i aranžmana.

Cvijeće iz svakodnevne cvjećarske ponude spojeno s uporabnim materijalima iz primjerice električarskih ili stolarskih obrtničkih radiona pretočeno je u eklektične proljetne instalacije. Uz uporabu ostalih industrijskih materijala kao što su vuna, filc ili papir, upotrebljavani su i prirodni materijali koje možemo pronaći u vlastitom dvorištu; granje ili mahovina. Odmak od klasičnog poimanja vjenčanog buketa prikazan je kroz nekoliko primjera neuobičajenih umjetničkih instalacija; statičnih poznatih oblika primjerice torte ili kišobrana do fluidnih ili kaskadno isprepletenih oblika žice i vune. Harmonične instalacije su po završetku prezentacije izložene te se za njih i dalje mogu izdvojiti donacije u svrhu humanitarne akcije za bolnicu Dr. Ivo Pedišić.

IMG_1943Uz ovu kreativnu i nadasve inspirativnu prezentaciju Tihomira Košćaka te svesrdnu podršku asistenta Jurja Čole, kolege iz cvjećarske struke imali su jedinstvenu priliku ujedno i artikulirati problematiku u poslovanju cvjećara odnosno florista. Naime, u vrlo dinamičnom prezentatorsko-diskusijskom okruženju naglašena je problematika nelojalne konkurencije, rada na crno te općenito nomenklature cvjećarske djelatnosti u Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti (NKD 2007). Umjetnička vrijednost svake instalacije ili aranžmana nastalog u cvjećarskoj radionici, dosadašnjim NKD-om se sustavno degradira.

Prezentaciju su svojim dolaskom i prigodnim obraćanjem podržali i predsjednik Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije Adolf Cvanciger u pratnji supruge, predsjednica Udruženja obrtnika Sisak Ivanka Čačić te glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić.

 

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com
dokumenti