Javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih potpora iz EU fondova

mingo_logo_new_Potpore se dodjeljuju za:

 • poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće
 • imaju bar jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja projektne prijave
 • ne djeluje u sektorima primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, sektoru ribarstva i akvakulture, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u nekim slučajevima, sektoru poslovanja nekretninama, djelatnosti kockanja i klađenja, financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja, djelatnosti u turizmu, trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene i povezanih usluga te u djelatnostima usmjerenim izvozu
 • imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj prilikom podnošenja prijave
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenima i državi
 • registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti minimalno godinu dana prije dana predaje projektne prijave
 • iskazuju pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • imaju minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvještajima u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • poduzetnici koji posluju sukladno Zakonu o porezu na dohodak moraju zadovoljiti uvjet ukupnih godišnjih primitaka većih od ukupnih godišnjih izdataka u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • nisu bili u blokadi ukupno više od 15 dana, od toga više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana predaje projektne prijave
 • nisu poduzetnici u teškoćama, postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije

Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija

Iznos i intenzitet potpore jednom projektu

 • najmanje 300 tisuća, najviše 30 milijuna kuna
 • osnovni intenzitet potpore iznosi
 • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike (do 250 zaposlenih)
 • 45% za mikro i male poduzetnike (do 50 zaposlenih)

    za pojedine sporedne aktivnosti vezane uz projekt (poput izrade natječajne dokumentacije, savjetodavnih usluga, sudjelovanja na sajmovima i usavršavanje) intenzitet potpore iznosi od 50% do 75%(usluge konzultanta)

Isplata potpore

 • zahtjev za nadoknadom sredstava podnosi se u roku od 15 dana nakon isteka svaka tri mjeseca provedbe projekta za troškove plaćene u tom razdoblju
 • korisnik ima pravo tražiti predujam višekratno do najviše 40% bespovratnih sredstava po projektu uz obvezno podnošenje bankovne garancije

Trajanje projekta

 • do 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava

Prihvatljivost projekta

 • provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO-u
 • rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj
 • projektne aktivnosti moraju se odvijati u prihvatljivom sektoru
 • projekt nakon provedbe mora kao rezultat imati povećanje neto broja zaposlenih kod prijavitelja
 • korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore
 • rezultati ulaganja MSP-a se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 godine nakon završetka projekta
 • a projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu
 • za potpore dodijeljene za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu prihvatljivi troškovi moraju premašivati amortizaciju imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom 3 prethodne porezne godine
 • za potpore dodijeljene za diversifikaciju postojeće poslovne jedinice prihvatljivi troškovi moraju premašivati najmanje 200% knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku projekta

Neprihvatljivi troškovi:

 • troškovi zaposlenika (plaće)
 • nadoknadiv PDV na prihvatljive troškove
 • kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za osobnu uporabu, najam ili prodaju
 • izdatak povezan s  proizvodnjom,  preradom  i  stavljanjem  na  tržište  duhana  i  duhanskih proizvoda
 • doprinosi u naravi
 • investicije namijenjene kupnji ili poboljšanju plovila namijenjenih zabavi, jahti i brodova bez profesionalne posade i/ili ponude dnevnih ili dužih krstarenja
 • izdatak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona ili izdatak njihove izgradnje
 • izdatak povezan s ulaganjem u aerodromsku infrastrukturu
 • trošak police osiguranja imovine
 • bankovni troškovi, kamate i ostali financijski troškovi te gubici izazvani tečajnim fluktuacijama
 • kazne i troškovi sudskog spora
 • doprinosi za dobrovoljna osiguranja
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenicima
 • operativni  troškovi  prijavitelja

Poveznica na web stranicu ministarstva: http://www.mingo.hr/page/kategorija/novi-natjecaji

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com